Turkmenistan Ashgabat

Ulanyş düzgünleri

hilli.com.tm üçin ulanyş şertleri

Iň soňky täzelenen wagty: 22/01/2024

1. Şertler we şertleriň kabul edilmegi

hilli.com.tm ulanyp, şu Ulanyş şertlerini ýerine ýetirmäge we olara boýun bolmaga razy bolýarsyňyz. Bu şertlere razy däl bolsaňyz, saýtymyzy ulanmaň.

2. Saýtyň ulanylyşy

2.1. Mazmuny: Saýtymyzy şahsy, täjirçilik däl maksatlar üçin ulanyp bilersiňiz. Biziň rugsadymyz bolmazdan mazmuny göçürmeli, paýlamaly ýa-da üýtgetmeli däl.

2.2. Ulanyjynyň özüni alyp barşy: Saýtymyzda hereketleriňiz üçin jogapkärçilik çekýärsiňiz. Bikanun, agressiw ýa-da zyýanly işler bilen meşgullanmaň.

3. Sargyt we töleg

3.1. Sargytlar: Web Saýtymyzda sargyt ýerleşdirmek, haryt satyn almak teklibini düzýär. Biziň islegimize görä sargytlary kabul etmek ýa-da ret etmek hukugymyz bar.

3.2. Töleg: Sargytlar üçin töleg, web saýtymyzda görkezilişi ýaly kabul edilen töleg usullaryny ulanyp amala aşyrylyp bilner.

3.3. Önümiň daşky görnüşi: Önümiň web saýtdaky suraty, hakyky görnüşinden tapawutlanyp biler.

4. Intellektual eýeçilik

hilli.com.tm-daky ähli mazmun we söwda bellikleri "Hilli Computers" eýeçiligi bolup, intellektual eýeçilik kanunlary bilen goralýar. Rugsatsyz ulanmak gadagandyr.

5. Jogapkärçiligiň çäklendirilmegi

Saýtymyzyň ýa-da önümlerimiziň ulanylmagy bilen baglanyşykly göni, gytaklaýyn ýa-da netijede ýetirilen zyýan üçin jogapkärçilik çekmeýäris.

6. Kanunçylyk

Bu ulanyş şertleri Türkmenistanyň kanunlaryna tabyn bolup, ähli jedeller kazyýetlerde çözüler.