Turkmenistan Ashgabat

Gizlinlik ýörelgesi

hilli.com.tm üçin gizlinlik syýasaty

Iň soňky täzelenen wagty: 22/01/2024

1. Giriş

Türkmenistandaky iň uly gipermarketleriň biri bolan onlaýn dükany hilli.com.tm-a hoş geldiňiz. Biz siziň ynamyňyza sarpa goýýarys we gizlinligiňizi goramagy maksat edinýäris. Bu Gizlinlik ýörelgesi, şahsy maglumatlaryňyzy nädip ýygnaýandygymyzy, ulanýandygymyzy we ygtybarlylygymyzy düşündirýär.

2. Ýygnalan maglumatlar

2.1. Şahsy maglumatlar: Hyzmatlarymyzy ulananyňyzda aşakdaky şahsy maglumatlary ýygnap bileris:

  • Ady
  • E-poçta salgysy
  • Telefon belgisi
  • Eltip berme salgysy

2.2. Ulanyş maglumatlary: Tejribäňizi gowulandyrmak üçin IP adresiňiz, brauzer görnüşi we enjam maglumatlary ýaly şahsy däl maglumatlary ýygnap bileris.

3. Maglumatlary ulanmak

Ýygnalan maglumatlary aşakdaky maksatlar üçin ulanýarys:

  • 3.1. Sargytlary gaýtadan işlemek: Sargytlary gaýtadan işlemek we ýerine ýetirmek, şol sanda berlen salga gowşurmak.
  • 3.2. Müşderi goldawy: Müşderi goldawyny bermek we soraglaryňyzy ýa-da meseleleriňizi çözmek üçin.
  • 3.3. Aragatnaşyk: Sargyt täzelenmelerini, mahabatlaryny we täzeliklerini ibermek üçin (islän wagtyňyz çykyp bilersiňiz).

4. Yzyna gaýtarmak syýasaty

4.1. Harytlaryň ýagdaýy: Haryt zaýalanan, möhleti geçen ýa-da gowşurylmazdan öň açylan bolsa, tölegiň yzyna gaýtarylmagyny ýa-da çalşylmagyny üpjün ederis.

4.2. Önümiň kanagatlanmazlygy: Önüm bilen kanagatlanmasaňyz, önümiň öňki ýagdaýynda yzyna gaýtarylmagy şerti bilen yzyna gaýtaryp bilersiňiz.

5. Satyn almak çäklendirmeleri

5.1. Käbir önümlere çäklendirmeler: Alkogolly içgiler we energiýa içgileri ýaly käbir önümleriň ýerli düzgünler we kanunlar sebäpli mukdar çäkleriniň bolup biljekdigine üns bermegiňizi haýyş edýäris..

6. Onlaýn tölegler

6.1. Tölegleri geçirmek: Onlaýn tölegleri geçirmek üçin üçünji tarap töleg prosessorlaryna baglydyrys. Onlaýn tölegleriň durnukly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin edýän tagallalarymyza garamazdan, bu hyzmatyň durnukly işlemegine kepil geçip bilmeris, sebäbi bu üçünji tarap hyzmatlarynyň işine baglydyr.

7. Sargydyň ýatyrylmagy

7.1. Giç sargyt: Sargydyňyz görkezilen wagtdan has giç iberilse (mysal üçin, 18: 00-dan 22: 00-a çenli) we bu wagtdan 40 minutdan geçse, sargydyňyzy ýatyrmaga hakyňyz bar.