Turkmenistan Ashgabat

Sargyt etmek hakynda

hilli.com.tm-da, söwda tejribäňizi mümkin boldugyça amatly etmek üçin sargyt we eltip bermek işini ýönekeýleşdirdik. Bu nähili işleýär:

1. Eltip bermek we Sargyt

Ölçenilýän görnüşli harytlaryň ölçegden soň umumy bahasynyň üytgemegi sebäbli umumy baha ± 1-2% üýtgäp biler. Baha üytgän ýagdaýynda sizden goşmaça töleg talap ediler ýa-da gaýtargy beriler.

Girizen salgyňyz we telefon belgiňiz esasynda hyzmat amala aşyrylýar.

Eltip bermek hyzmaty Aşgabat şäheriniň çägi bilen bir hatarda Büzmeýine we Änew şäherine hem elýeterlidir.

Sargydyň iň pes çägi 50 manat bolmaly;

Sargydyňyz 300 manatdan geçse eltip bermek hyzmaty mugt;

2. Yzyna gaýtarmak

Siziň sargydyňyz, operatorymyz size jaň edip tassyklanyndan soň kabul ediler;

Harytlaryň ýagdaýy: Haryt zaýalanan, möhleti geçen ýa-da gowşurylmazdan öň açylan bolsa, tölegiň yzyna gaýtarylmagyny ýa-da çalşylmagyny üpjün ederis.

Önümiň kanagatlanmazlygy: Önüm bilen kanagatlanmasaňyz, önümiň öňki ýagdaýynda yzyna gaýtarylmagy şerti bilen yzyna gaýtaryp bilersiňiz.

3. Satyn almak çäklendirmeleri

Käbir önümlere çäklendirmeler: Alkogolly içgiler we energiýa içgileri ýaly käbir önümleriň ýerli düzgünler we kanunlar sebäpli mukdar çäkleriniň bolup biljekdigine üns bermegiňizi haýyş edýäris.

4. Onlaýn tölegler

Tölegleri geçirmek: Onlaýn tölegleri geçirmek üçin üçünji tarap töleg prosessorlaryna baglydyrys. Onlaýn tölegleriň durnukly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin edýän tagallalarymyza garamazdan, bu hyzmatyň durnukly işlemegine kepil geçip bilmeris, sebäbi bu üçünji tarap hyzmatlarynyň işine baglydyr.

5. Sargydyň ýatyrylmagy

Sargyt tassyklanmadyk ýagdaýynda ol hasaba alynmaýar we ýerine ýetirilmeýär. Sargydyň tassyklanmagy üçin girizen telefon belgiňizden jaň kabul edip bilýändigiňize göz ýetiriň. Şeýle hem girizen salgyňyzyň dogrulygyny barlaň.

Sargyt tassyklanandan soňra 24 sagadyň dowamynda eýesi tapylmasa ol güýjüni ýitirýär.

Giç sargyt: Sargydyňyz görkezilen wagtdan has giç iberilse (mysal üçin, 18: 00-dan 22: 00-a çenli) we bu wagtdan 40 minutdan geçse, sargydyňyzy ýatyrmaga hakyňyz bar.